ตอบคำถามบทบาทกรรมการ KM

กระทู้ทั้งหมดตอบคำถามบทบาทกรรมการ KM
KANUNG BURPOON Staff asked 11 months ago

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ KM
      1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แผนการจัดการความรู้ แผนการจัดกิจกรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ

  1. ประสานงานในการจัดเก็บ รวบรวม องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน ตลอดถึงดำเนินการกลั่นกรองคัดเลือกองค์ความรู้นำเข้าเว็บไซต์ KM
  2. ร่วมดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Facilitatorหรือ KM FA) มอบหมาย