คณะกรรมการ

คนึง บัวพูล
บรรณารักษ์ชำนาญการ

           ประธานกรรมการ         

         E-mail: kanung.b@psu.ac.th

โทร 074282387

ํํัYoutube channelsFacebook page
ประไพ จันทร์อินทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

E-mail: prapai.c@psu.ac.th

โทร 074282394

 

เบ็ญจนา ทองนุ้ย
บรรณารักษ์ชำนาญการ

กรรมการ

E-mail: benjana.t@psu.ac.th

โทร 074282355

อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ

E-mail: aussadayut.u@psu.ac.th

โทร 074282381

สุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์
บรรณารักษ์ชำนาญการ

กรรมการ

E-mail: sukanya.ma@psu.ac.th

โทร 074282388

วรรณี แสงประดับ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)

กรรมการ

E-mail: wannee.sa@psu.ac.th

โทร 074282357

สร้อย ธัญธาดาลักษณ์
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)

กรรมการ

E-mail: soi.h@psu.ac.th

โทร 074282364

 

ดวงถวิล พนัสอำพล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (ชำนาญงาน)

กรรมการ

E-mail: doungtawin.p@psu.ac.th

โทร 074282366

ประวีณ ถาวรจิตร
นักวิชาการอุดมศึกษา

กรรมการ

E-mail: praween.t@psu.ac.th

โทร 074282371

อรจิรา ทองเกลี้ยง
นักวิชาการอุดมศึกษา

กรรมการ

E-mail: onjira.t@psu.ac.th

โทร 074282370

ขวัญเนตร ปุญญถาวร
นักวิชาการอุดมศึกษา

กรรมการ

E-mail: kwannate.p@psu.ac.th

โทร 074282368

ไกรศรี ไกรฤกษ์
นักวิชาการอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

E-mail: kraisri.k@psu.ac.th

โทร 074282373

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ