กำเนิดหอสมุดกลาง

5 May 1978

กำเนิดหอสมุดกลาง

   สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หรือหอสมุดคุณหญิงหลงฯ เกิดขึ้นจากเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้หรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ตำบลคอหงส์ อำภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2514 ขณะนั้นวิทยาเขตหาดใหญ่มีการจัดตั้งคณะต่าง ๆ ขึ้น และแต่ละคณะต่างเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งห้องสมุดของคณะขึ้นมา  ประกอบด้วยห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งบริการสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก สำหรับสร้างอาคารห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์โสตทัศนศึกษา ให้เป็นเอกเทศจากหน่วยงานอื่น…

Read more

ช่วงปรับเปลี่ยน

6 September 1990

ช่วงปรับเปลี่ยน

      เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2532 หอสมุดกลาง (ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รับการยกฐานะเป็น “ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร” สังกัดสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 9 หน่วยงาน คือ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์สารสนเทศภาษาไทย งานวิเคราะห์สารสนเทศภาษาต่างประเทศ งานบริการคันคว้าวิจัย งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง…

Read more

พัฒนาการ

3 February 2000

พัฒนาการ

   การบริหารจัดการของฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ขึ้นตรงกับรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯ และหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบ มีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลงฯไว้วาระละ 4 ปี หัวหน้ากลุ่มงานมีวาระ 2 ปี (ไม่จำกัดวาระ) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมได้หมุนเวียนมาช่วยพัฒนาห้องสมุด ต่อมาได้มีการรื้อระบบและปรับโครงสร้างภายในการบริหาร ส่งผลให้ลดความซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นในออกในบางกิจกรรม มีการกระจายความรับผิดชอบ และเกลี่ยบุคลากรภายในกลุ่มงานให้เหมาะสมกับภาระงานในแต่ละช่วงเวลา ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มงานเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ค่อนข้างซ้ำซ้อนกัน เช่น ก่อนการรื้อปรับระบบบางภาระงานกิจกรรม จะมีงานค้างค่อนข้างมาก…

Read more

ก้าวไปด้วยคุณภาพ

5 November 2007

ก้าวไปด้วยคุณภาพ

    ต่อมา 5 พ.ย. 2550 ฝ่ายหอสมุดคุณญิงหลงฯ ได้รับการยกฐานะเป็นสำนักและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายหอสมุดวิทยาศสตร์สุขภาพ (สังกัดคณะแพทยศาสตร์) โดยได้ทำความตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ ให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ในการกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์

Read more

สถานที่ตั้งปัจจุบัน