ฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมวารสารทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขทั้งหมด  โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ข้อมูลที่สืบค้นจะสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน  มากไปกว่านั้นฐานข้อมูล CINAHL® Plus with Full Text ยังประกอบไปด้วย books/monographs จำนวนมากกว่า 275เล่ม เข้าใช้งานได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 5 คน

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017