ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017