ฐานข้อมูลสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง จัดทำโดย The Association for Computing Machinery ประกอบด้วยข้อมูลจากวารสาร และจดหมายข่าวของ ACM และรายงานการประชุมทางวิชาการ

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017