ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ให้บริการทาง EBSCOhost ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็ม(full text) จากวารสารวิชาการและวารสารทั่วไป เกือบ 4500 ชื่อ ซึ่งในจำนวนนี้มีวารสาร peer-reviewed จำนวนถึง 3600 ชื่อ และข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป จากวารสารจำนวน 8,144 ชื่อ

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017