เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในลักษณะของการให้บริการ

วิชาการแก่หน่วยงานทั่วไป ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ในการใช้งานจะไม่สามารถพิมพ์เป็นเอกสารได้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าใช้บริการได้โดยการ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017