เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขา Medicine, Nursing และ Pharmacology

ประกอบด้วยข้อมูลรายการบรรณานุกรม พร้อมเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ให้ Color diagrams, charts, graphics

และภาพประกอบต่างๆจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เช่น LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers, FactsComparisons,and Lexicomp เป็นต้น

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017