ตามรอบยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2557.  ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


 

(DS586 ส77 2557)

หนังสือเล่มนี้  เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงบทความจากการที่ผู้เขียนไปบรรยายเกี่ยวกับหลักคำสอนและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในสถานที่ต่างๆ โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้เขียนที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบในทุกเรื่อง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้รับรู้เรื่องราวความรู้ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนและทรงปฏิบัติให้ดูเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเดินตามรอยพระยุคลบาท ทำให้ประเทศไทยและคนไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีความสุขมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน คลิกที่นี่

https://opac.psu.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=400541

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021