ประเภท หนังสือตำราวิชาการ - จำนวน สถานะ
1. เกรท บุ๊คส์ + ไอ ดี บุ๊คส์ 2 ชำระแล้ว
2. บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น (บริษัท) 1 ชำระแล้ว
3. บุ๊คส์ ทูเดย์ 1 ชำระแล้ว
4. เอทูเอสบุ๊คส์ (บริษัท) 1 ชำระแล้ว
5. บุ๊คส์์ แอนด์ ปริ้นท์ ซัพพลาย 1 ชำระแล้ว
6. ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มูลนิธิ) 1 ชำระแล้ว
7. นิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น (บริษัท) 1 ชำระแล้ว
8. เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส (บริษัท) 1 ชำระแล้ว
9. ซีบุ๊คส์ 1 ชำระแล้ว
10. เมดซายน์ บุ๊ค (ร้าน) 1 ชำระแล้ว
11. บุ๊คเน็ท 1 ชำระแล้ว
12. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ชำระแล้ว
13. คิโน๊ะคูนิยะ บุคส์สโตร์ 1 ชำระแล้ว