User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ ( บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ )
 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2394
 
นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย
บรรณารักษ์ ( ชำนาญการ )
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2355
นางสาวรตานา ยามาเจริญ
บรรณารักษ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2390
นางสาวปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
บรรณารักษ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2368
นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา
บรรณารักษ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2354
นางสาวสมพิศ เอิบกมล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ( ชำนาญการ )
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2389
นายสมพงศ์ หุตะจูฑะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2391
นายอัษฎายุธ อุบลกาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2381
นางนุชรัตน์ คงสวี
นักวิชาการอุดมศึกษา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2354
นางวรรณี แสงประดับ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ( ชำนาญงาน )
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2357
นางสาวสุพร กระแจ่ม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ( ชำนาญงาน )
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2356
นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร
นักวิชาการอุดมศึกษา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2368
นางสาวกาญจนา เทพน้อย
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2392
นางสาวสุพิชญา อารมณ์ฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2356
นางมุกดา ชุมทอง
พนักงานธุรการ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2358
นางสุภาพร แก้ววิมาน
พนักงานเก็บเอกสาร
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 2357
เจริญ เขตอำนวย
พนักงานเก็บเอกสาร
email : - โทร : 239903,2358
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 , Fax.(+66)7428-2398 ©2017